БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

П Р О Т О К О Л 22

Днес, 23 август 2012 ч. от 19.30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Николай Йорданов .

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01.Отчет на УС на БФКШ за периода от 25 август 2009 до 25 август 2012

Докладва : Петьо Маринов

02.Избор на Мандатна комисия

Докладва :Георги Сапунджиев

03.Утвърждаване на разходите за провеждане на ОС

Докладва : Петьо Маринов

04.Приемане на бюджет на БФКШ за 2012 г.

Докладват : Георги Сапунджиев и Петьо Маринов

РЕШЕНИЯ :

По т.1 УС на БФКШ обсъди и утвърди представеният отчет за дейността на БФКШ за периода 25 август 2009 – 25 август 2012

По т.2 УС прие следният състав на Мандатна комисия за ОС на БФКШ

Председател : Тошко Кирков , членове Светла Йорданова и Чавдар Андреев

По т.3 Петьо Маринов представи план-сметка за разходите по провеждане на Отчетно –изборното събрание на 25 август 2012 в Плевен. УС утвърждава така направените разходи.

По т.4 УС на БФКШ приема предложеният бюджет за 2012 година без изменения.

Заседанието беше закрито в 22.00 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)