П Р О Т О К О Л 23

Днес, 13 септември 2012 ч. от 20.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Николай Йорданов , Васил Илиев ,Ваньо Стойнов и Златин Стоянов. По извинителни причини отсъстваха Евтим Стефанов и Красимир Бочев.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01.Определяне на състава на Олимпийският отбор – жени за предстоящият лагер сбор в Слънчев бряг 18-25 септември 2012

Докладва : Петьо Маринов

02.Попълване на материално-техническата база на БФКШ

Докладват : Петьо Маринов и Николай Йорданов

03.Определяне на отговорник за сайта на БФКШ. Нужда от промяна на дизайна на сайта. Определяне на председатели на комисии към БФКШ.

Докладват : Александър Парушев , Петьо Маринов

04.Номинация за сребърен медал Бертл фон Массов за следващият конгрес на ИКЧФ през 2013 г.

Докладва : Георги Сапунджиев

05. Запитване от Атанас Куртенков във връзка с отложеното начало с 1 ден на ДИП блиц и вкючването на двама нови състезатели

Докладват : Петьо Маринов и Георги Сапунджиев

06. Умишлени злоупотреби на състезатели с цел манипулиране на резултати в първенствата от вътрешният календар ( по жалби до УС )

Докладват : Александър Парушев , Тошко Кирков и Златин Стоянов

07. Действия на председатели на клубове ,членове на БФКШ ,които уронват имиджа на БФКШ

Докладва : Тошко Кирков

08. Избор на главен национален селекционер на България

Докладва : Петьо Маринов

09. Въпроси на Атанас Куртенков , останали неразгледани от ОС на БФКШ

10. Приемане на шахматни клубове за членове на БФКШ

РЕШЕНИЯ :

По т.1 УС одобри състава на състава на женският олимпийски отбор : ГМ Маргарита Бочева , ГМ Светла Йорданова , ГМ Ива Виденова ,ГМ Адриана Николова с водач Петьо Маринов.

По т.2 УС утвърди комисия в състав –Петьо Маринов ,Ваньо Стойнов, Васил Илиев ,Евтим Стефанов и Николай Йорданов ,която да проведе нужните разговори за закупуване на шахматен инвентар.

По т.3 УС разгледа постъпилите предложения на Никола Антонов и Ивайло Иванов. Въз основа на отправено предложение от Софт Консулт Груп, УС реши : приема предложението на г-н Ивайло Иванов за безплатна поддръжка на сайта на БФКШ ,както и за изработването на нов дизайн на сайта. Г-н Иванов любезно предложи състезатели от нац.отбор на България – Олимпиада и Европейски Първенства ,да ползват безплатно мощен сървър за анализи. УС благодари и на г-н Никола Антонов за неговата готовност за помощ.

По т.4 УС на БФКШ номинира Петьо Маринов за сребърен медал Бертл фон Массов. Възлага на Ал.Парушев и Златин Стоянов да представят нужната информация на делегата представляващ България на Конгреса на ИКЧФ 2012, световният шампион Мариян Шемр.

По т.5 УС приема информацията от Георги Сапунджиев ,Александър Парушев и Златин Стоянов за причините за отлагане на старта на първенството с 1 един ден. УС счита тези причини за основателни.

По т.6 Базирайки се на Етичният кодекс на ИКЧФ , УС взе решение :

Във всички индивидуални турнири от Държавният календар не могат да участват роднини по права линия – съпрузи , братя, сестри, родители, деца, внуци , баби и дядовци с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби на състезатели.

По т.7 Възлага на Етичната комисия да изготви становище във връзка с нарушения по т.5.1 и 5.2 от председателите на отделни клубове членове на БФКШ – отговорник Т.Кирков . Срок – следващото заседание на УС.

По т.8 УС утвърждава гм Николай Нинов за главен селекционер на България

По т.9 УС да отговори на всички ясно поставени въпроси на г-н Куртенков на следващото заседание.

По т.10 УС приема ШК Аетос – Бургас. Отхвърля молбите на ШК Рицар , Човеколюбие и ШК Пазарджик, поради липса на документи.ШК Аетос следва да заплати годишна такса и картотеки на своите състезатели до края на 2012 г.

УС насрочва дата за следващо събрание – 18 октомври 2012 г от 20.00 ч.

Заседанието беше закрито в 23.10 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)