БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ 2008

П Р О Т О К О Л № 32

Днес, на 27.12. 2013 г., от 19.30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет /УС/ на „Българската федерация по кореспондентен шах 2008” /”БФКШ 2008”/.

Присъстваха членовете на УС Петьо Маринов, Тошко Кирков, Красимир Бочев, Николай Йорданов, Георги Сапунджиев, Ваньо Стойнов, а Васил Илиев, Ал.Парушев и Евтим Стефанов не присъстваха по извинителни причини. Специално поканени бяха Симеон Винчев и Златин Стоянов.

Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вътрешен календар на БФКШ 2008

Докладва Петьо Маринов.

2. Външен календар на БФКШ 2008

Докладва Петьо Маринов

3. Приемане на НАРЕДБА 2014

Докладва Георги Сапунджиев

4. Приемане на Бюджет 2014

Докладва Петьо Маринов

Заседанието на УС беше открито от неговия Председател г-н Петьо Маринов.

По т. 1 от дневния ред докладва Петьо Маринов.

Петьо Маринов : Получих 2 писма от г-н Милен Петров. В първото писмо ,което стана достояние на всички кореспондентни шахматисти Милен Петров отправя критика към УС и по специално към отговорника за вътрешният календар за неполучен отговор на подадена заявка за участие в турнир. Неприемливо е за мен да се губи връзката между УС и кореспондентните шахматисти. Отсега нататък отговорниците за вътрешният и външният календар ще трябва писмено да аргументират одобрените и неодобрените заявки за даден турнир. Парушев е прекалено натоварен, както с вътрешният така и с външният календар и явно трябва да се делегира отговорност и на други членове на УС.

Ваньо Стойнов : Предлагам УС да се извини на г-н Милен Петров за получилото се недоразумение и в бъдеще да не се допускат подобни пропуски.

Георги Сапунджиев : Предлагам ако броят на отборите участващи в ДОП е до 5 включително , състезателите да играят по 2 партии.

След дебати УС взе следните решения :

1.1 УС поднася своите извинения на г-н Милен Петров. Поради отсъствието на г-н Парушев и с оглед предстоящите празници и невъзможността за получаване на бърза информация по случая от г-н Парушев , възлага на Петьо Маринов да изиска и изпрати нужният отговор до г-н Милен Петров.

1.2 Приема единодушно предложението на Георги Сапунджиев . Това предложение влиза в сила веднага и ще бъде допълнено в НАРЕДБА 2014.

По т. 2 от дневният ред

Николай Йорданов : Преди години ни беше приоритет вътрешният календар. Изготвихме отлична наредба ,която е съобразена с изискванията на Министерството на спорта. Но ситуацията е вече много различна .Ако искаме да получаваме финансиране от Министерството на спорта , трябва да обърнем сериозно внимание върху външният календар и това да ни стане приоритет.

Петьо Маринов : Федерацията участва и ще участва в проекти за финансиране.Това е пътят и ние ще го следваме. Бих искал да се ангажирам лично с външният календар до следващото ОС.

УС одобри Петьо Маринов за отговорник за външният календар до следващото ОС.

По т.3 от дневният ред

УС приема единодушно НАРЕДБА 2014 , с направените допълнения.

По т.4 от дневният ред.

УС приема единодушно Бюджет 2014

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на УС на „БФКШ 2008” г-н Петьо Маринов закри заседанието в 21.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „БФКШ 2008”: /п/

/Петьо Маринов/