П Р О Т О К О Л 28

Днес, 14 март 2013 ч. от 20.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Тошко Кирков, Александър Парушев, Ваньо Стойнов , Красимир Бочев, Николай Йорданов, Георги Сапунджиев. По уважителни причини отсъстват Евтим Стефанов и Васил Илиев.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01.Усъвършенстване на сървъра за игра

Докладват : Петьо Маринов и Ал.Парушев

02.Отчет за постигнатата събираемост на членски внос и такси

Докладва : Ал.Парушев

03.Приятелски срещи

Докладват : Петьо Маринов и Георги Сапунджиев

04. Съдебно решение относно заведено дело на Атанас Куртенков срещу БФКШ 2008

Докладва : Петьо Маринов

05.Други

* записка на Куртенков

* писмо на Марин Димитров

РЕШЕНИЯ :

По т.1

На проведена среща между Ал. Парушев и шефа на Софт Консулт Груп ООД – Ивайло Иванов , бяха изчистени проблемите около българският сървър.

Направен е нов дизайн на сайта на БФКШ.

УС приема единодушно информацията.

По т.2

Всички спортни клубове са платили членски внос за 2012 година, с изключение на ШК Ботвиник СФ. Съгласно устава на БФКШ 2008 ,клуб който не заплати членски внос за календарната година се изключва от федерацията. Във връзка с неплащане на членски внос за 2012 г. считано от 01.01.2013 г. УС на БФКШ изключва ШК Ботвиник СФ.

Решението е взето единодушно.

По т.3

България- Холандия 16.5 : 12.5 Водим, с отлични победи на Бранимир Белчев , Марин Димитров , Тодор Калоев и Стоян Петков.

България – Канада 18-12 , като остават 2 незавършени партии на адв.Божидар Игнатов с преимущество за нашият шахматист.

България – Франция 19-18 . В оставащите 3 партии имаме решаващо предимство в партиите на Искрен Димов и Атанас Куртенков и равна позиция в партията на Николай Йорданов.

УС приема така изложената информация.

По т.4

БФКШ спечели делото на първа инстанция срещу Атанас Куртенков, като последният е осъден да заплати 150 лв. адвокатски хонорар .

УС приема информацията.

По т.5

· УС приема за сведение писмо от Атанас Куртенков

· УС на БФКШ номинира Марин Димитров за участие в майсторски турнир на ИКЧФ

УС насрочва дата за следващо събрание – 11 април 2013 г. от 20.00 ч.

Заседанието беше закрито в 21.10 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)