1. Karapchanska ½ Iotov 2. Iotov ½ Karapchanski 3. Vayser ½ Soltau 4. Soudný ½ Iotov 5. Iotov ½ Vayser 6. Scherer ½ Soltau