ПРОТОКОЛ № 3

 

Днес 14 март 2009 г. от 11 часа в град София се проведе заседание на Управителния съвет на Българска федерация по кореспондентен шахмат (БФКШ).

Присъстват П.Маринов, Г. Сапунджиев, Сп.Спасов, Ал. Парушев, Т. Кирков и Председателят на контролния съвет Петко Г. Петков.

Беше приет следният дневен ред

1.     Финансов отчет за 2008 г.

2.     Определяне на такси за участия в шахматни състезания.

3.     Организация на шахматни състезания.

4.     Удостояване на шахматисти със звания

5.     Организация на Общото събрание.

6.     Разни

По точка 1  П. Маринов докладва финансовия отчет за 2008 г.За всички разходи има съответни отчетни документи, които бяха предадени на Председателят на контролния съвет Петко Г. Петков.

 След обсъждане Управителният съвет взе следното решение – Утвърждава всички направени разходи.

 

По точка 2  УС взе следните решения, които да бъдат представени на Общото събрание за обсъждане и утвърждаване:

1.     Годишният членски внос на всеки клуб да бъде 10 лева.

2.      Картотеката на всеки състезател (за всяка година) да бъде 10 лева

3.     Такса за участие на един състезател  във всички вътрешни турнири за държавно първенство (еднократно за всеки турнир) по 5 лева

4.     Такса за отбор при участие в Държавно отборно първенство (еднократно при започване на турнира) – 20 лева.

5.     Таксите се плащат или по банков път на сметката на БФКШ, или в брой на секретаря на БФКШ. В случай, че таксата е платена по банков път, трябва да бъде информиран  секретарят на БФКШ.

6.     За състезатели, които не са заплатили картотеката за съответната година, а участват в турнир, който е започнал в предишна година, автоматично се приема, че те продължават турнира извън класирането. За тези състезатели клубът не получава точки от ДАМС.

7.     Таксите за участие в международните турнири се определят от ИКЧФ и се обявяват в сайта на БФКШ.

 

По точка 3  УС взе следните решения, които да бъдат представени на Общото събрание за обсъждане и утвърждаване:

1.     Турнирите от вътрешния календар да стартират както следва:

1.1.          Финалът на Държавното индивидуално първенство – на 1.11.;

1.2.          Полуфиналите на ДИП (по три годишно) – на 1.04.;1.06 и 1.09.;

1.3.          Финалът  на Държаното отборно първенство – на 1.09.

1.4.          Турнирът Купа България „Н.Бахаров” – на 1.01.

2.     Турнирът Купа България „Н.Бахаров” да бъде само финал, в който имат право да участват всички желаещи.  

 

По точка 4 УС взе следните решения:

1.     За изключителни заслуги за утвърждаване авторитета на кореспондентният шахмат и за развитие на шахматното движение в България удостоява г-н Румен ПЕТКОВ със званието „ЗАСЛУЖИЛ МАЙСТОР ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХМАТ”.

2.     За дългогодишната състезателна дейност удостоява със званието „МАЙСТОР ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХМАТ”:

г-н Найден Цончев

г-н Райчо Веселинов.

3.      По случай юбилея награждава с кристален плакет  следните състезатели:

 г-н Найден Цончев – 85 години;

 г-н Любен Фотев – 75 години;

 г-н Райчо Веселинов – 75 години;

 г-н Петко Г. Петков – 75 години;

 г-н Спас Спасов – 65 години;

    г-н Любен Симеонов – 65 години.

  4. Да бъдат изготвени Свидетелства за майстор по кореспондентен шахмат на всички български състезатели, които са покрили званието МАЙСТОР по кореспондентен шахмат.

 

По точка 5 УС взе следните решения:

1.     Да се предложи на Общото събрание да утвърди следното ръководство на събранието Председател на ОС  г-н Георги Сапунджиев и протоколчик г-н Божидар Игнатов. Държавно отборно първенство, Държавно индивидуално първенство (финал и полуфинали).

2.     Да се предложи на Общото събрание да утвърди следните комисии

·        Мандатна комисия – председател г-н Т. Кирков и членове г-н Ст. Петков и г-н С. Винчев;

·        Комисия по предложенията – председател г-н Д. Гаврийски и член г-н Р. Веселинов;

·        Комисия по избора – председател г-н Зл. Стоянов и членове  г-н Александър Парушев и г-н Румен Ангелов.

 

По точка 6 УС се съобрази с въведените от Конгреса решения за праливата на игра и предложи на ОС да се включи в Правилника следната добавка към член 23:

„т. г) времето за мислене на един ход, което е повече от 20 дни се удвоява  (пример на 15 ход белите мислят 30 дни – тяхното време за мислене се определя 20 дни + 2х10 или общо 40 дни.)”

По точка 6 Председателят на ШК „Локомотив ”(Мездра) информира УС, че на заседание на клуба на 05.03.3009 г. единодушно е взето решение  да се предложи на Общото събрание за Президент на БФКШ г-н Петьо Маринов, който отговаря на всички изисквания на чл. 26 от Устава на БФКШ.

Заседанието беше закрито в 15.15 часа

                                                 Председател на УС на БФКШ

                                                                                      (П. Маринов)