ПРОТОКОЛ

 

Днес 24 септември 2010 г. се проведе извънредно неприсъствено заседание на УС на БФКШ. Участвали : Петьо Маринов, Георги Сапунджиев , Спас Спасов, Николай Йорданов, Александър Парушев и Тошко Кирков.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Предложение от Президента на БФКШ П.Маринов  до УС

2. Разглеждане постъпило предложение от Симеон Винчев до УС

3. Разглеждане предложение от Председателя на Спортния съвет инж. Д.Карапчански

4. Финансово състояние на БФКШ

5. Разни

Взети бяха единодушно следните 

РЕШЕНИЯ :

По т.1

Решение 1. Във връзка с уронване престижа на отделни членове, на ръководния орган на федерацията, и на БФКШ като цяло и системно създаване на напрежение в работата на органите на федерацията Симеон Винчев се  лишава от правото да извършва дейности по организирането и провеждането на състезания по кореспондентен шахмат за срок от 1 година

Решение 2. Възлага на Ал.Парушев да предприеме необходимите действия за уведомяване на ICCF относно Решение 1

По т.2

Във връзка с решението по т.1 отпада разглеждането на предложението на Симеон Винчев

Решение 3. Определя Ал.Парушев в качеството му на отговорник за международната дейност и член на съдийската комисия към БФКШ, да има единствен права на администратор (регистриране и въвеждане на турнири под егидата на БФКШ) от България на сайта на ICCF

Решение 4. Възлага на Ал.Парушев да уведоми за горепосоченото записаните участници в предстоящите турнири под егидата на БФКШ. Задължава С. Винчев да му предаде необходимата информация. Срок 30.09.2010 г.

Решение 5. Възлага на Ал. Парушев да подготви обявление на сайта и по друг подходящ начин за овакантената позиция на организатор на мемориални и други международни  турнири под егидата на БФКШ. Срок 30.09.2010 г.

По т.3

Решение 6. По предложението на инж.Д.Карапчански и във връзка със стандартите за подобни хонорари при националните отбори по практически шахмат, както и водени от стремежа да осигурим на нашите представителни отбори възможно най-добри условия, реши: Възлага на Председателя на Спортния съвет инж.Д.Карапчански да сформира работна група за набиране на средства за финансиране наградите за националните отбори, която да изготви предложение до УС за източниците на финансиране. Срок 29.10.2010 г.

Решение 7. На следващото отчетно Общо събрание да бъде внесено предложение за награждаване с подходящи духовни стимули на националните състезатели, чрез присъждане на звания от компетенциите на ОС

По т.4  УС приема за сведение информацията относно финансовото състояние от президента на БФКШ.

По т.5

Решение 8. УС на БФКШ изказва благодарност на Никола Антонов за цялостната му дейност в подкрепа на водещите ни състезатели.

 

УС определя дата за следващо заседание на УС на БФКШ 30.10.2010