БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

П Р О Т О К О Л 20

Днес, 14 май 2012 ч. от 19.30 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ .

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Тошко Кирков, Александър Парушев, Николай Йорданов. Специално поканени бяха Златин Стоянов , Атанас Куртенков и Никола Антонов.

Събранието протече при следният ДНЕВЕН РЕД :

01.Финанси на БФКШ

02.Усвояване на одобрени средства от Министерството на спорта

Докладват :Петьо Маринов и Георги Сапунджиев

03.Национални отбори - предстоящи състезания , подготовка , участие

Докладват : Георги Сапунджиев ,Александър Парушев , Петьо Маринов

03.Международни турнири и мемориали организирани от БФКШ през 2012 г.- състави,срокове за качване

Докладва: Ал.Парушев

04.Приятелски срещи

Докладва : Александър Парушев

05.Подготовка за ОС на БФКШ и приемане на Дневен Ред на ОС

Докладват : Петьо Маринов , Николай Йорданов и Тошко Кирков

06. Приемане на нови клубове за членове на БФКШ

07.Предложения от Атанас Куртенков

Бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

По т.1 В срок до 25 май 2012 да се изготви списък с неплатилите картотека състезатели и клубове за 2010 и 2011 г.за всички вътрешни и международни турнири. Отговорници : Петьо Маринов и Ал.Парушев. Срок за плащане 10 юни 2012.Съгласно решение на УС на БФКШ всички клубове и техни състезатели, които не са си заплатили таксите и картотеките ще бъдат извадени от участие във всички състезания в които са участвали за съответните години и анулирани техните резултати.

По т.2 Възлага на Г.Сапунджиев да предостави справка от Мин.на спорта.

По т.3 Приема доклада на Ал.Парушев . Получена е покана за двустранна среща с отбора на Холандия, която ще започне през второто шестмесечие на 2012.

По т.4 Текущи резултати Франция – България 14-12 , България – Канада 5.5:3.5

По т.5 УС на БФКШ приема следният дневен ред: УС на БФКШ 2008 свиква на 25 август 2012 г от 11.00 ч в конферентна зала на хотел Ростов в град Плевен ,ОС при следния дневен ред :

01.Отчет на УС на БФКШ 2008 за периода от август 2008-август 2012

02.Отчет на контролният съвет на БФКШ 2008

03.Приемане на отчета на УС и Приемане на отчета на КС

04.Промени в Устава на БФКШ 2008

05.Избор на Президент, Управителен съвет и Контролен съвет

06.Приемане на бюджет на БФКШ 2008

07. Разни

P.S.При липса на кворум ,ОС на БФКШ 2008 ще се проведе на същото място от 12 ч.

Във връзка с промени в Устава, УС възлага на Николай Йорданов и Атанас Куртенков да предложат корекции на Устава на следващият УС.

По т.6 УС на БФКШ приема ШК Рицар – София ( с условие да представи в двуседмичен срок регистрация в Министерство на правосъдието) и ШК Дунав Русе

По т.7 УС реши:

*При загубени 2 партии по време от един и същ играч в един и същ турнир, той получава съдийски загуби във всичките си партии от този турнир и няма право да започва нов турнир до края на следващата календарна година. Ако състезателят представи уважителен документ, то съдията има право да му възстанови резултатите и времето в партиите.

*УС отлага възстановяването на длъжността зонални координатори на доброволни начала .

*Ако в една партия се получи позиция на Налимов, то съдията има право да присъди съдийски резултат , съвпадащ с оценката на Налимов

*Във връзка с Жалбата на Ат.Куртенков относно дирижираните резултати в партиите Димов – Стоянов и на Четалов от ДИП , УС възлага на Етичната комисия да излезе със становище по случаите.

*УС оставя без разглеждане жалбата на Ат.Куртенков относно играта на Симеон Винчев под името на Кремена Маринова поради недоказуемост .

Заседанието беше закрито в 23.54 ч.

Председател на УС на БФКШ (Петьо Маринов)