УС, на основание чл. 18 от Устава на сдружението, свиква отчетно Общо събрание на БАКШ, което ще бъде проведено на 23 юни 2023 г. от 16.00 ч. в Плевен. При липса на кворум събранието ще започне в 17.00 ч. при същия дневен ред.
От 13.00 ч. в хотел Ростов - Плевен ще започне церемония по награждаване на призьори от ДСК и МСК за 2022 година. Дневен ред:
1. Отчет на УС за дейността на БАКШ за 2022 година
2. Приемане на Отчет за дейността на БАКШ за 2022 година
3. Приемане на План и програма за дейността на БАКШ за 2023 г.
4. Приемане на бюджет на сдружението за 2023 г.
5. Разни.
Всеки кореспондентен шахматист да се чувства поканен на събранието!