На вниманието на ШК
Шахматни клубове, които нямат удостоверение от Министерство на правосъдието - Република България (МП), съдържащо уникален номер на вписването им в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел на практика са нелегитимни. Те не могат да получат лиценз от ДАМС, не могат да бъдат членове на БФКШ, както и не могат да кандидатстват по различни проекти и да развиват дейност и на практика трябва да преустановят съществуването си. Важно е да се знае, че срокът за подаване (внасяне) на документите в МП е не по-късно от два месеца след излизането на съдебното решение на шахматния клуб! Ако този срок е изпуснат, е необходимо да се свика Общо събрание на клуба, което да закрие стария и да учреди нов клуб с промяна в името, който нов клуб да бъде правоприемник на досегашния с всички активи и пасиви. В съдебното решение трябва изрично да се запише, че новият клуб е правоприемник на стария! Процедурата е същата и при пререгистрация на клуба, когато има обстоятелства, които изискват промяна, напр. смяна на адреса, ръководството, името на клуба и т. н. След излизане на новото съдебно решение, трябва да се спази двумесечния срок за внасяне на документите в МП! Важно е да се запише също, че клубът се учредява в обществена полза. Само така той ще може да получава финансиране от ДАМС и БФКШ и да има достъп до различни проекти, в т. ч. общински, европейски и др. Във всички случаи е необходимо да се потърси компетентна юридическа помощ