Начини на плащане на картотека - 1.Чрез вноска ( с вносна бележка ) по сметката в Банка ДСК. В този случай на вносител следва да се посочи името на ШК, БУЛСТАТ, в основанието за плащане - картотека за … бр. състезатели 2. Чрез преводно нареждане от банкова сметка на ШК- аналогично основание. В тези два случая се издава фактура на клуба. 3. От сметка на физическо лице или с вносна бележка с вносител физическо лице - фактура може да се издаде само на физическото лице 4. В брой на касиера - фактура НЕ СЕ ИЗДАВА!