БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

 

 

П   Р   О   Т   О   К   О   Л        № 14

 

Днес, 30 юли 2011 ч. от 11.00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на БФКШ 2008

Присъстваха Петьо Маринов, Георги Сапунджиев, Николай Йорданов, Тошко Кирков, Александър Парушев и Спас Спасов

Беше приет следния дневен ред:

1. Определяне състава и капитана за Олимпиада жени

     Докладва : П.Маринов

2. Приятелски мач с Франция - капитан, брой дъски, по възможност конкретен състав

     Докладва : Г.Сапунджиев

3. Приемане на нови клубове за членове на БФКШ 2008

    Докладва: Спас Спасов

4. Заличаване на шахматни клубове , които не са покрили изискванията на Министерството на спорта.

5.Предложение на Николай Йорданов

 

По т.1  УС приема следният състав :

              Кремена Маринова, Гм Маргарита Бочева ,Мария Антонова, Гм Светла Йорданова.

Съгласно решение на УС отбора се подрежда по текущ рейтинг.

Капитан на отбора е Симеон Винчев.

Възлага на Ал. Парушев да направи необходимото за изпращане на съставите в ИКЧФ.

 

По т.2  УС приема да се играе мач с Франция на 20 дъски. Начало на срещата 15 октомври 2011 г. Възлага на комисия в състав : П.Маринов , Г.Сапунджиев и Симеон Винчев да сформира и изпрати състава за срещата, както и да определи капитана за срещата.

 

По т.3  Постъпила е молба за членство в БФКШ 2008 от ШК Тракия – Пловдив .

     УС на БФКШ 2008 приема за член ШК Тракия – Пловдив

 

По т. 4  УС на БФКШ уведомява следните клубове: ШК ММ инж. Димитър Карапчански – Сливен, ШК Загоре – Септември, ШК Алехин – Казанлък, ШК Верила - с.Дрен, ШК НСА – София, ШК Изгрев – Ябланица, СКШ Банско, че поради заличаването им от регистъра на МФВС замразява членството на горепосочените клубове. При представяне в срок до 20.08.2011 от клуб на пълен комплект документи, даващи възможност за възстановяване на лиценза, членството ще бъде възстановено. В противен случай същите клубове се считат за изключени.

 

По т.5   Николай Йорданов : Предлагам да се възстанови в регламента за ДОП класирането да се извършва по общ брой спечелени точки, а мач-точките да останат като 1 допълнителен показател. Мотиви – тази система е световно приета , при класиране по мач-точки съществува възможност за манипулативен резултат в даден мач чрез уговаряне на само 1 партия; класирането по точки запазва интригата в даден мач до последната партия.

 

УС ПРИЕМА  предложението на Н.Йорданов, което е  валидно още от 13-то ДОП.

 

Заседанието беше закрито в 13.30 ч.

 

                                    Председател на УС  на БФКШ 2008   (Петьо Маринов)

 

 

                                                           Присъствали :

                                                                                   01.Петьо Маринов

                                                                                  02.Г.Сапунджиев

                                                                                  03.Спас Спасов

                                                                                  04.Николай Йорданов

                                                                                  05.Тошко Кирков

                                                                                  06.Ал.Парушев