Молим председателите на спортните клубове към БФКШ да представят на отчетно-изборното събрание на БФКШ на 21 март 2009 г. заверени копия от следните документи : решение , удостоверение или актуално състояние , копие на Булстат  , както и списък с членовете на своите клубове. Членовете на клубовете може да не са картотекирани състезатели или дори шахматисти. Молим да не бъркате понятията картотекиран състезател и член на спортен клуб .

Разчитаме на Вашата отзивчивост !