П Р А В И Л Н И К

на Българската федерация по кореспондентен шахмат (БФКШ)

за правилата на игра в кореспондентните турнири

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кореспондентният шахмат е вид задочно състезание, при което ходовете се изпращат чрез сървъра на Международната федерация по кореспондентен шахмат (ИКЧФ) или чрез друг сървър, утвърден от Управителния съвет (УС) на БФКШ, или по E-mail (електронна поща), или по изключение по пощата (само при т.нар. пощенски турнири).

2. В кореспондентния шахмат се прилагат Правилниците на ФИДЕ и на ИКЧФ, освен в случаите на технически особености на използваните сървъри за игра. В тези случаи в регламента на състезанието са посочени съответните изключения.

ІІ. УЧАСТНИЦИ В КОРЕСПОНДЕНТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

3. Право на участие в кореспондентните състезания, организирани и провеждани от Българската федерация по кореспондентен шахмат (БФКШ), имат всички редовни членове на изрядни клубове, членуващи в БФКШ, както и персонално поканени чуждестранни

състезатели. Дължимата такса за участие трябва да бъде внесена преди започване на съответното състезание.

4.Самостоятелното участие на българските шахматисти в международни турнири като шампионска лига ,direct entry и други не е предмет на настоящият ПРАВИЛНИК.

5. Настоящият Правилник е задължителен за всички състезатели и се прилага за всички турнири, организирани от БФКШ.

ІІІ. ИЗПРАЩАНЕ НА ХОДОВЕТЕ

6. Ходовете се изпращат чрез съобщения, както е посочено в чл.1. По-нататък в текста за удобство те се означават само като “писма”.

Забележка: Само при провеждане пощенските турнири ходовете се изпращат по пощата (с писма или пощенски картички ).

7. При изпращане на ход по електронна поща (или по пощата) всеки състезател трябва да написва:

а) номер и съкратен (или пълен) запис в буквено-цифрова(алгебрична) нотация на играния ход от противника (или приет от него вариант);

б) номер и съкратен (или пълен) запис в буквено-цифрова (алгебрична) нотация на играния ход (или на приет вариант, предложен от противника);

в) дата, на която противникът е изпратил своя последен ход;

г) датата на получаване на хода е, както следва: 1) при игра по електронна поща - това е следващият ден от денят, когато противникът е изпратил своя ход, и 2) при игра по пощата е денят, когато е получено писмото (по пощенския печат) .

д) дата на изпращане на хода (при игра по пощата важи датата на пощенския печат върху изпратеното писмо);

е) употребеното време за мислене за изпратения ход;

ж) общото време за мислене, което са изразходвали двамата състезатели.

8. Изпращане на отговор без данните, които са посочени в чл.7 т. “а” до “ж” включително, е непълно и противникът има право да изиска необходимата информация.

Възможни са следните случаи:

а) изпратеният ход е невъзможен, неправилен или неясен, според условията на чл.15, 16 и 17. В този случай получателят не изпраща нов ход, но трябва да повтори цялата информация от последното си писмо до своя противник.

б) изпратеният ход (или приетият вариант) е възможен според условията на чл. 11, но грешно е посочен неговият номер. В случая изпратеният ход е правилен и получателят трябва да изпрати своя пореден ход, като информира противника в следващото си писмо да коригира допуснатата грешка;

в) изпратеният ход е правилен, но играчът не е посочил информация за времето.В този случай получателят трябва да изпрати ход и да изиска от противника си да посочи в следващия си отговор липсващата информация от предишното писмо. Ако състезателят не направи това, се приема, че той е съгласен с общото време за мислене на двамата играчи, посочено от редовния състезател.

9. Позволено е (но не и при игра по сървър) да се предлага поредица от ходове (варианти), които противникът може да приеме напълно или частично, или да ги отхвърли. Играч, който не приеме напълно или частично предложен вариант, но след това играе същия вариант – ход по ход, се наказва с добавяне на 5 (пет) допълнителни дни към изразходваното от него време за мислене.

10. При игра на сървър:

а) на ИКЧФ - се прилага Правилникът за игра на сървър на ИКЧФ;

б) на БФКШ – се прилага настоящия правилник, съобразен с техническите характеристики на сървъра.

11. При игра на сървър отпадат всички изисквания от чл. 7, чл. 8 и чл. 9, и условията от чл. 15, 16 и 17.

ІV. ВАЛИДНОСТ НА ХОДОВЕТЕ

(Само за случаите при игра по електронна поща или по пощата)

12. Всеки ход, който отговаря на изискванията на правилника на ФИДЕ и на настоящия Правилник е правилен. Всеки правилен ход е валиден.

13. Всеки изпратен валиден ход се приема, че е изигран и не може да бъде отменен по никакъв начин, дори ако противникът е съгласен.

Забележка. Ако се установи, че изигран ход е заменен с друг (със съгласието на противника), и на двамата състезатели се записва служебна загуба.

14. Невалиден е невъзможният, неправилният и неясният ход.

15. Невъзможен е ходът, който противоречи на правилата на шахматната игра, регла-ментирани в Правилника на ФИДЕ, или който не съответства на положението на фигу-рите на шахматната дъска. Например, невъзможни ходове са: 1.Ng1-e3; 1. с2-d4 и т.н.

16. Неправилен е ходът, който се съпътства с грешно повторение на изиграния от противника ход. Например, белите играят 1.е2-е4 и получават отговор 1.с2-с4 е7-е6.

17. Неясен е ходът, чийто запис (само при игра по пощата) е нечетлив (по вина на играча) или нечитаем (поради пощенски дефект).

18. При получаване на невъзможен или неправилен, или неясен (по вина на играча) ход трябва да се информира противника и да се изиска нов ход. В този случай виновният състезател се наказва отнемане на с 5 (пет) дни от общото му време за мислене. Системното (умишлено) нарушение може дори да се санкционира със загуба на партията.

19. В кореспондентния шахмат не важи правилото “пипнато – местено”. В случаите, когато е изпратен невъзможен или неправилен ход, състезателят не е задължен да играе със същата фигура.

20. В случаите, когато се установи със закъснение, че е изпратен невъзможен или непра-вилен ход, партията се връща към позицията, преди неговото изпращане, а общото изразходвано време се връща към изразходваното време до изпратения невъзможен или неправилен ход.

21 . Наличието или отсъствието на шахматните символи като “+” (“шах”), :” (вземане) или грешки при номериране на ходовете са без значение и не могат да бъдат основание за класифициране на определен ход като невъзможен или неправилен.

22. Ако без основание се рекламира, че изпратеният ход е невъзможен, неправилен или неясен, то виновният състезател се наказва с добавяне на 5 (пет) дни към общото му изразходвано време за мислене. При периодични необосновани рекламации съдията има право да прилага и по-тежки наказания.

V. ВРЕМЕ ЗА МИСЛЕНЕ

23. Всеки състезател разполага с време за мислене според регламента на турнира.

Забележка . При игра по пощата не се взема в предвид времето за пътуване на писмото.

24. Времето за мислене започва:

а) от датата, посочена в сървъра за начало;

б) от датата в стартовия лист (при турнири по електронна поща и по пощата).

25. При игра по електронна поща (или по пощата) ако играчът не получи отговор от противника в продължение на 14 дни от датата на изпращане на последния си ход, той трябва да го повтори, като:

а) при игра по електронна поща – освен писмо до противника се изпраща и копие на съдията и ако след това в продължение на 40 дни от датата на изпращане на първото писмо не получи отговор, трябва да уведоми съдията на турнира и на виновния състезател му се присъжда загуба по време;

б) при игра по пощата повторението е с препоръчано писмо; на препоръчано писмо с повторение се отговаря с препоръчано писмо;

в) при отборни състезания информацията от т.а или т.б се изпраща на съдията от капитана на отбора;

26. При турнири, които се играят на сървър, изискванията от чл.25 не се прилагат.

VІ. ПРОСРОЧВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА МИСЛЕНЕ

27. Времето за мислене е просрочено, когато „изтече” посоченото в регламента на турнира време.

28. При наличие на просрочката партията се губи.

Забележка: При игра по пощата просрочките са две. След първа просрочка играта продължава без прекъсване, като времето за мислене на играча започва от следващия ход с нулево начално време, като се спазват изискванията на чл.22. При присъдена втора просрочка играчът губи партията. Втора просрочка се присъжда, само ако преди това вече е обявена първа.

29. Партията се губи и в случая, когато играчът не е отговорил повече от 40 дни от датата на получаване на писмото (независимо от спестеното му време за мислене).

30. При игра на сървъра на ИКЧФ партията се губи от просрочилия състезател, след като се изпълни следното изискване: състезателят получава от сървъра информация, че противникът му е просрочил времето, и трябва да рекламира просрочката пред съдията, едва след това съдията регистрира просрочката в турнирната таблица.

31. При игра на друг сървър просрочката се регистрира по условията на чл. 30, освен в случая, когато техническите особености на сървъра са различни, което трябва да бъде посочено в регламента на турнира.

32. При загуба по просрочка по чл. 31 и 32 съдията не е задължен да информира състезателя, че е загубил партията.

33. При рекламация за просрочка при игра по електронна поща (или по пощата) трябва да се изпълняват следните условия:

а) рекламацията се прави, като изпраща се на съдията (от играча при индивидуални турнири или от капитана на отбора при отборни състезания) следната информация: 1) пълен запис на партията; 2) общото време за мислене 3) копие от писмото, с което се уведомява противника, че е просрочил времето за мислене (при отборни състезания се изпраща и копие на писмото, с което капитанът на отбора уведомява другия капитан, че неговият състезател е просрочил времето за мислене);

б) рекламация за просрочка трябва се прави преди завършване контролата на времето на виновния състезател по чл. 27 (или 40 дни по чл.29);

в) играч, който не използва правото си на рекламация, губи това право до следващата ситуация, когато са налице условията на чл.27 или чл. 29;

г) просрочката не може да бъде избегната чрез изпращане или приемане на вариант от ходове. За играча, който предлага варианта, времето му за мислене се отчита по първия ход от варианта, а за получателя – по последния изигран от него ход след частично или напълно приемането на варианта;

д) при рекламация за просрочка партията спира да се играе и се чака решението на съдията, което трябва да бъде взето в 7 дневен срок от получаване на рекламацията.

е) просрочката влиза в сила след решението на съдията;

ж) възражение срещу рекламацията на противника се прави пред съдията, но не по-късно от 7 дни след получаване на съобщението за присъдена просрочка. В противен случай се приема, че просрочката е призната.

Забележка 1. Рекламацията за просрочка не означава, че просрочката е присъдена.

Забележка 2. Ако състезател сам признае просрочката си, тя автоматично влиза в сила.

VІІ. ПРЕКЪСВАНЕ НА ИГРАТА

34. Играта се прекъсва поради отпуска на играч или напускане на турнира.

35. Всеки играч има право до 30 дни отпуска за календарна година, като се взема предвид датата на започване на турнира. За турнир, който е стартирал през януари, отпуската е 30 дни. Отпуската за турнири, които не са стартирали в началото на календарната година, се определя съобразно оставащото време от датата за начало на турнира до края на годината, както следва –за февруари 28 дни, за март 25 дни, за април 23 дни, за май 20 дни, за юни 18 дни и т.н. (при средно намаление за месец – по 2.5 дни).

Забележка: При участие в международни турнири състезателите имат право на 30 дни отпуска, независимо от датата за начало на турнира.

36. При турнири по ускорен шах и блиц състезателите нямат право на отпуска.

37. Спестената отпуска не може да се прехвърля за следващата календарна година.

38. Играч, които ще ползва отпуска по чл. 35, трябва поне един ден преди началото на отпуската:

а) при игра по сървър - да маркира началото и края на отпуската в сървъра на ИКЧФ или друг сървър;

б) при игра по електронна поща (или по пощата) - да уведоми всичките си противници и съдията.

39. При ползване на отпуска играта се преустановява във всички партии от турнира и не се отчита време за мислене на играча. Времето на противниците на ползващия отпуск не се прекратява – те трябва да изпратят своя отговор.

Забележка: Изключение на горното е, ако спецификата на ползвания сървър е различна.

40. Състезателите нямат право да ползват отпуска (дори в случаите, когато имат такава) при удължаване на срока за завършване на края на турнира на основа на чл. 50.

41. В специални случаи (като тежко заболяване, международни състезания по практически шахмат и други обективни причини) съдията има право да разреши до 30 дни допълни-телна отпуска за календарна година (дори със стара дата), но не при компютърни проблеми.

42. Отпуска по чл. 41 се иска от играча (или негов представител), а при отборни турнири от капитана на отбора.

43. При отпуска по чл. 41 се прекратява играта във всички турнири, в които играчът участва.

44. Ако състезател напусне турнира по неуважителни причини:

а) при индивидуални турнири – всичките му незавършени партии се присъждат като загубени (резултатите от вече завършените му партии се запазват);

б) при отборни състезания – заменя се с друг, но не по-късно от 20 дни след прекратяване на играта.

При наличие на необходимост от напускане на турнира, преди да напусне турнира, състезателят съобщава на съдията причините за това и съдията има право да прецени дали тези причини са уважителни или не са. Ако съдията прецени, че тези причини са уважителни, то разрешава на състезателя да напусне турнира. В този случай санкции няма, а с партиите се процедира съгласно чл. 44.

45. Ако състезател загуби по просрочка две партии (без уважителни причини), всичките му незавършени партии от турнира се присъждат като загубени (резултатите от вече завършените му партии се запазват).

В случаите по чл. 44 и чл. 45 на виновния състезател не се разрешава да започне участие в нови състезания до края на следващата календарна година.

46. Ако играч напусне индивидуален турнир поради тежко заболяване или смърт, всич-ките му незавършени партии се присъждат от арбитър (по начина, посочен в чл. 54). Ако не е завършил нито една партия, партиите му се анулират и той се отстранява от турнира.

47. Ако при индивидуален турнир състезател не започне играта (без да е изпратил на никой от противниците си ход), той се отстранява от турнира.

48. Ако играч напусне отборен турнир поради тежко заболяване или смърт, се заменя, по начина, посочен в чл. 44 т.б.

VІІІ. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

И ПРИСЪЖДАНЕ НА НЕЗАВЪРШЕНИТЕ ПАРТИИ

49. Всеки турнир е с предварително определен срок за завършване.

50. Съдията може да удължи срока, когато не са определени победителите в турнира и са завършили по-малко от 90 % от общия брой на партиите. В този случай съдията трябва да уведоми състезателите (или капитаните на отборите) 10 дни преди края на турнира.

Забележка. По решение на Управителния съвет на БФКШ срокът за завършване на турнира може да бъде намален във връзка с изискванията на Държавния спортен календар.

51. При турнирите, които се играят по електронна поща (или по пощата), след завършване на всяка партия победителят трябва да изпрати на съдията запис на партията. При реми – запис изпращат и двамата играчи. Ако след датата за завършване на турнира нито един от играчите не изпрати запис на партията, и на двамата се присъжда служебна загуба.

52. В срок от 10 дни от датата на завършване на турнира играчите (при отборни състе-зания - капитаните на отборите) трябва да изпратят на съдията следната информация за своите незавършени партии:

· пълен запис на партията и диаграма на финалната позиция;

· предложение за присъждане на партията (печалба или реми), подкрепено с анализ.

Забележка 1. Аналогична информация за незавършени партии се представя от противниците на напуснали играчи по чл. 48.

Забележка 2. Ако посочената информация не бъде представена в срок, играчът губи правото си да обжалва решението на съдията относно резултата на партията.

53. Незавършените партии се присъждат от неутрален арбитър, който се определя от съдията и е с поне майсторско звание. Арбитърът не анализира финалната позиция, а взема решение само по представените анализи от двамата играчи (ако са обективни). Той трябва да представи своето решение до 10 дни от получаване на материалите.

Забележка. Ако двамата играчи предлагат един и същ резултат, той се приема за краен..

54. При присъждане на партии при условията на чл. 46 арбитърът трябва първо да определи, дали анализът, изпратен от противника на починалия (или заболелия) играч, е пълен, правилен и обективен; след това сам анализира партията, като взема предвид силата на починалия (или заболелия) играч, неговото ЕЛO и качеството на играта до достигане на крайната позиция в партията.

55. Съдията съобщава на състезателите решението на арбитъра в пет дневен срок след присъждане на партиите.

56. Състезателят, който не е доволен от решението, може да обжалва пред съдията в седем дневен срок. Жалбата се разглежда до 10 дни от друг арбитър (желателно с международно звание) и решението му е окончателно.

ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

57. Съдията на турнира отговаря за правилното протичане на играта. Той има право да взема всички решения, които трябва да са съобразени с настоящия Правилник.

58. Ако в партия се получи позиция на Налимов, съдията има право да присъди съдийски резултат, който съвпада с оценката на таблиците на Налимов.

59. Съдията има право да налага следните санкции спрямо играчите, които нарушават Правилника и другите нормативни документи на БФКШ, не спазват регламента на турнира и решенията на съдията или имат неетично поведение:

· да добавя 5 или 10 дни към времето за мислене на играча;

· да присъжда служебна загуба в една или във всички партии;

· да отстрани играча от всички турнири, в които участва и му присъди загуби в незавършените партии;

· да предложи на УС на БФКШ за лишаване на играча от участие в турнири за определен период от време.

60. Решенията на съдията ( с изключение на тези от чл.58) могат да бъдат обжалвани в 10 дневен срок пред УС на БФКШ или пред Експертния съвет към УС (чрез организационния секретар на УС). Решенията на втората инстанция са окончателни и не подлежат на обжалване по реда на настоящия Правилник.

61. Настоящият Правилник не разглежда условията за провеждане на състезанията от УС на БФКШ и правилата на присъждане на норми и майсторски звания, които са предмет на други нормативни документи на БФКШ.

62. По всички въпроси, които не са разгледани в настоящия Правилник, се прилагат Правилниците на ИКЧФ и на ФИДЕ.

63. Всички състезатели в кореспондентните състезания трябва да спазват девиза на ИКЧФ <AMICI SUMUS> (Приятели сме)!

64. При определяне на състава на национален отбор или на състава на турнири извън Държавния календар националният селекционер поканва за участие всички български състезатели с рейтинг над 2350 последователно в низходящ ред на техния фиксиран ИКЧФ-рейтинг (при равенство – имащите по-високо звание) до запълване на състава на отбора или на турнира до определената за това квота.При незапълване на квотата селекционера има право да включи и състезатели с по-нисък рейтинг.УС одобрява предложението на националният селекционер.

Настоящият правилник е приет от Управителния съвет на БФКШ на 01.11.2012 г., като са взети предвид всички преработки и допълнения от 2000, 2002, 2004 2005, 2006, 2007, 2009 ,2011,2012 години.

Правилникът влиза в сила незабавно.

Правилникът на Българската федерация по кореспондентен шахмат

за правилата на играта по кореспондентен шахмат

е задължителен за участниците във всички състезания,

организирани и провеждани от БФКШ